2021-04-28    

V Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  07 lutego 2019r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2019.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2019.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.

13.   Wolne wnioski i informacje.

14.   Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
 Wacław Piędel